fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen An Epic View en de opdrachtgever. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 2: Definities

2.1. De fotograaf: An Epic View, hierna genoemd “de fotograaf”; 3120 Tremelo, Veldonkstraat 250.

2.2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn opdracht. De fotograaf mag als haar opdrachtgever –gehouden in eigen naam– beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de fotograaf wordt verstrekt.

2.3. Een fotosessie, fotoreeks, fotografie, fotoalbums, fotobox, fotoshoot, afdrukken, productie, product, website(s): de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

2.4. Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een specifiek deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd.

Artikel 3: Prijs en offertes

3.1. De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de website en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en incl. taksen en BTW. 3.2. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

3.3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Artikel 4: Overeenkomst, voorschot en annulatie

4.1. Een orderovereenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever met betrekking tot de levering van foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van de fotograaf.

4.2. De overeenkomst komt definitief tot stand na ontvangst van de storting van het voorschot. Dit voorschot bedraagt 30% van het totale factuurbedrag. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen de 7 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door de fotograaf. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, heeft de fotograaf het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat voorafgaande toestemming moet worden gevraagd aan de Rechtbank en zonder dat de fotograaf schadevergoeding verschuldigd is van welke aard ook.

4.3. De foto’s, de montage van de foto’s en de eventueel begeleidende teksten worden door de fotograaf slechts effectief in druk gegeven en ter beschikking gesteld van de opdrachtgever na goedkeuring door de opdrachtgever en na volledige betaling van het voorschot en van de eindfactuur, ongeacht het feit dat er desgevallend tussen de partijen uitdrukkelijk een levertijd werd overeengekomen. De fotograaf zal, indien dit redelijkerwijze mogelijk is, de door de opdrachtgever aangegeven correcties uitvoeren. Het akkoord van de opdrachtgever met de foto’s, de montage en de begeleidende teksten ontslaat de fotograaf van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de vorm en inhoud van de foto’s en de inhoud en spelling van de begeleidende teksten.

4.4. Bij annulering door de opdrachtgever wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. Er kan door de fotograaf een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs.

4.5. Ingeval van annulering na tot stand komen van de orderovereenkomst wordt de fotograaf als volgt vergoed: – bij annulatie tot 24 uur voordien : minimum 75% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten. – bij annulatie tot 48 uur voordien : minimum 50% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten. – bij annulatie tot 72 uur voordien : minimum 25% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.

4.6. Indien de opname voor een commerciële opdracht door de opdrachtgever wordt uitgesteld, doch uitgevoerd binnen een termijn van dertig dagen, waarbij een nieuwe opdracht schriftelijk wordt bevestigd, is volgende bijkomende vergoeding verschuldigd: – uitstel 24 uur voordien : minimum 50% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. – uitstel 48 uur voordien : minimum 25% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten . uitstel 72 uur voordien : minimum 15% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten – uitstel meer dan 72 uur voordien : alle aangegane kosten. Zo de opname niet uitgevoerd wordt binnen de 30 dagen, wordt de vergoeding berekend als bij een annulering

4.7. Indien in de uitvoering van de opdracht door de fotograaf een USB met foto’s wordt afgeleverd aan de opdrachtgever, is het aantal foto’s per USB afhankelijk van de aard van de opdracht. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de USB ongeveer volgend aantal foto’s bevatten (kleine afwijkingen zijn mogelijk, in functie van het resultaat van de fotoreportage): – Huwelijksreportage: – Reclameshoot: – … – Andere dan hierboven opgesomd: max. … foto’s

4.8. De fotograaf oordeelt zelf welke foto’s via USB aan de opdrachtgever worden ter beschikking gesteld.

Artikel 5: TFP/TFCD fotosessies (vrij werk)

5.1. Time for Pictures of Time for CD is een overeenkomst tussen de fotograaf en de wederpartij, waarbij de wederpartij tijd investeert om te poseren en daarna foto’s krijgt van de fotograaf, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. De fotograaf beslist autonoom, en eventueel zelfs ná levering van de prestaties, of een fotosessie onder het TFP/TFCD statuut valt. Dit geldt zelfs indien vooraf een offerte werd opgemaakt of een overeenkomst werd ondertekend tegen een afgesproken prijs. De fotograaf kan dit bv. beslissen indien hij de resultaten van die aard vindt dat zij als portfolioaanvulling kunnen dienen.

5.2. In dit geval zijn de bepalingen van art. 13 integraal van toepassing.

Artikel 6: Plaatsen van de bestelling (afdrukken – kaartjes – andere)- wijziging van de bestelling

6.1. Bij de plaatsing van de bestelling moet u nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de identiteit van de bestemmeling van de bestelling en het leveringsadres en het emailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling kan worden gestuurd.

6.2. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

6.3. Een bestelling verbindt de fotograaf niet voordat ze is bevestigd per e-mail of via elk ander beschikbaar communicatiemiddel.

6.4. De bestelling wordt pas geleverd nadat de betaling ervan werd ontvangen.

6.5. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.), schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machine stilstanden in afwachting van het “goed voor order”.

Artikel 7: Betalingen

7.1. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum.

7.2. Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75, tenzij een grotere schade bewezen wordt. Het voorschot komt van rechtswege toe aan de fotograaf en wordt verrekend met voormelde schadeloosstelling. De afstand van rechten gaat slechts in op het ogenblik van de volledige betaling van de vergoeding voor afstand van rechten .

7.3. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de opdrachtgever per e-mail een bevestiging van de bestelling alsook de overeenstemmende factuur, met verzoek het bedrag kan overmaken op de bankrekening van de fotograaf. Na ontvangst van de betaling worden het ontwerp, de producten en/of de ontwikkelde foto’s gemaakt en geleverd.

Artikel 8: Levering, verzending, onkosten

8.1. Bestellingen kunnen zonder bijkomende kosten worden opgehaald in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. De opdrachtgever dient de fotograaf hiervan voorafgaandelijk uitdrukkelijk op de hoogte te brengen.

8.2. Alle bestellingen worden door de fotograaf verzonden via gewone post. De kosten voor een express-verzending per koerier die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever, zijn ten laste van de opdrachtgever.

8.3. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de foto’s of dragers door de fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen. De fotograaf is niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door B-Post of door een derde waarop de fotograaf beroep doet ter verzending van de bestellingen.

8.4. De fotograaf levert enkel aan adressen in Europa.

8.5. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product.

8.6. De levertijd gaat steeds in, na ontvangst van uw betaling. Het volledige bedrag moet door de fotograaf ontvangen zijn, alvorens tot levering wordt overgegaan.

8.7. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. Indien de fotograaf en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

8.9. Indien de opdrachtgever de oorspronkelijke overeenkomst wijzigt, dan kan de leveringstermijn worden verlengd.

8.10. Als de opdrachtgever de bestelling niet ontvangt binnen de overeengekomen termijn, heeft hij een week de tijd om de fotograaf daarvan op de hoogte te brengen. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, noch enige schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de overeenkomst veroorzaken.

8.11. Indien de zending met de bestelling opnieuw bij de fotograaf toekomt omdat u een onvolledig of fout leveringsadres hebt opgegeven, kan de opdrachtgever geen schadevergoeding eisen. Op verzoek van de opdrachtgever zal de bestelling nogmaals worden verstuurd en moet de opdrachtgever de verzendingskosten betalen.

8.12. De fotograaf is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot voor kosten te vragen. Alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden hetzij in het honorarium doorgerekend aan de opdrachtgever, hetzij rechtstreeks door de fotograaf aan de opdrachtgever gefactureerd. Reistijd en verplaatsingen van de fotograaf kunnen maximum tot 50% van zijn honorarium worden aangerekend.

8.13. De tijd gebruikt voor locatiescouting, casting, pre-lighting, opbouw en afbreken van het decor en andere voorbereidende werkzaamheden, kan aangerekend worden maximum tot 50% van het daghonorarium.

Artikel 9: Overmacht

9.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is de fotograaf gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De fotograaf is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de wederpartij.

9.2. In geval van overmacht dient de fotograaf de wederpartij daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is zij verplicht de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

9.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

9.4. Ingeval de overeenkomst door de fotograaf niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval ,zullen de fotograaf en de opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. Desgevallend tracht de fotograaf in de mate van het mogelijke en met akkoord van de opdrachtgever in vervanging te voorzien. In dat geval wordt de opdrachtgever geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan de fotograaf aldus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten)contractuele tekortkoming door de vervanger. Ingeval geen vervanging kan worden gevonden, kunnen beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen. De fotograaf verbindt er zich in dit geval toe het reeds ontvangen voorschot terug te betalen, doch zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever.

Artikel 10: Kwaliteit van het werk

10.1. De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken.

10.2. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

10.3. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht verlengen de uitvoeringstermijn.

10.4. De opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de opdrachtgever zich te schikken naar het oordeel van de fotograaf voor wat betreft de goede uitvoering van de opdracht, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.

11.2. De fotograaf moet de door de opdrachtgever schriftelijk aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling-, taalkundige, of grammaticale fouten. Van zodra de fotograaf de bestelling heeft verzonden naar de drukker kunnen door de opdrachtgever geen correcties meer worden gevraagd.

11.3. De fotograaf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur.

11.4. De fotograaf is evenmin verantwoordelijk ingeval een opname door de opdrachtgever verworpen wordt omdat de briefing, het concept of de strategie van de opdrachtgever verandert of omdat het product met gebreken door de opdrachtgever geleverd werd. In voormelde gevallen zijn het volledige honorarium en alle kosten verschuldigd. Dit geldt eveneens voor een eventuele nieuwe opname die nadien, onafhankelijk van de verworpen opnamen, wordt gedaan.

11.5. De mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

11.6. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tenzij er sprake is van opzet of zware fout.

11.7. Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het factuurbedrag

11.8 De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie.

11.9. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of ná de fotosessie.

11.10. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en andere accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies kan de fotograaf niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien de waarde van de goederen het verantwoorden, kan de fotograaf de goederen laten verzekeren en is de fotograaf gerechtigd de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te rekenen.

11.11. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingrechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium. Desgevallend zal de opdrachtgever de fotograaf vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens de fotograaf ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever.

11.12. De aansprakelijkheid van de fotograaf bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. De fotograaf is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de opdrachtgever.

11.13. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de opdrachtgever of diens onderaannemer van een product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.

11.14. De fotograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage, luchthaven xstralen controle e.d. . Deze opsomming is niet limitatief. In al die gevallen is ook het honorarium van de fotograaf volledig verschuldigd. Ingeval de aansprakelijkheid van de fotograaf toch in het gedrang zou komen, kan de door hem verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het honorarium voor die bepaalde opdracht.

Artikel 12: Klachten

12.1. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van het werk, kan hij de fotograaf hiervan op de hoogte stellen per e-mail: info@anepicview.be

12.2. Alle formele klachten met betrekking tot de geleverde diensten, de bestellingen en/of de factuur dienen door de opdrachtgever, binnen de 8 dagen na de uitvoering of factuurdatum per aangetekend schrijven verzonden te worden aan de fotograaf. Ieder laattijdig protest is onontvankelijk.

Artikel 13: Auteursrecht – R echt tot reproductie – Gebruik van de foto’s (Berner conventie van 24 juli 1971 (internationaal) en de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, overgenomen in titel 5 van boek XI van het wetboek economisch recht)

13.1. De fotograaf behoudt de auteursrechten op alle werken die zij voor de opdrachtgever uitvoert. De opdrachtgever bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de foto’s en/of tekeningen, noch in analoge, noch in digitale vorm. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de fotograaf wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte, opdrachtbevestiging of factuur. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze enkel het recht tot éénmalig gebruik omvat, dit in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst hebben bedoeld.

13.2. Het model en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie.

13.3. Het model, noch de ouders of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

13.4. De opdrachtgever heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. De totale factuurprijs omvat het recht van de opdrachtgever om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Reproductie van enig werk voor persoonlijke doeleinden door de opdrachtgever is slechts toegestaan conform de bepalingen van artikel 21 en 22 van de Belgische Auteurswet. Het gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming door de fotograaf.

13.5. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door de fotograaf schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van de fotograaf zijn tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van één jaar. bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de fotograaf het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenkomst omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s en ander beeldmateriaal door derden.

13.6. Het is verboden voor de opdrachtgever om de foto’s commercieel te exploiteren, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. In geval de foto’s worden gemaakt voor commerciële doeleinden, zoals reclame, folders, advertenties of andere vormen van publiciteit, dan mogen de foto’s enkel worden gebruikt door de handelaar /rechtspersoon, voor de enkele doeleinden en binnen het territorium zoals omschreven in de overeenkomst, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door de fotograaf.

13.7. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal, alsook iedere reproductie.gepaard te laten gaan met de vermelding “©An Epic View – An Vander Weyden”. Het is de opdrachtgever verboden de foto’s op welke manier dan ook te wijzigen.

13.8. De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden, het cliché, de matrijzen en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever.

13.9. Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan vermelding van de verwijzing “© An Epic View – An Vander Weyden” op enige toegestane reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk van de fotograaf, zal de opdrachtgever de fotograaf een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens 500 EUR per inbreuk of inbreukmakende foto, onverminderd het recht van de fotograaf om een hogere schadevergoeding te eisen.

Artikel 14: Portretrecht

14.1. De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via email.

14.2 De opdrachtgever geeft toestemming aan de fotograaf om alle beelden gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht te gebruiken voor publicitaire doeleinden, waarbij de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangebrachte modellen herkenbaar op de beelden afgebeeld zijn. De beelden kunnen bijvoorbeeld, doch niet limitatief, geplaatst worden op de website van de fotograaf of verspreid worden via alle mogelijke openbare kanalen, zoals daar zijn: magazines, handelsbladen en social media (tevens niet-limitatief).

Artikel 15: Bewaring van de bestanden

15.1. De foto’s die door de fotograaf werden gemaakt, worden minimaal 60 dagen na factuurdatum digitaal bewaard. Artikel 16: Garantie 16.1. Indien na het afwerken van het foto-ontwerp een fout in de tekst is geslopen die door de opdrachtgever foutief was doorgegeven, dan maakt de fotograaf het ontwerp opnieuw met een korting van 15%.

Artikel 17: Wijzigingen voorwaarden

17.1. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

18.1. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden en/of voortvloeiend uit een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de opdrachtgever, zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

Van Newbie tot Fotofreak

An Epic View CommV, met maatschappelijke zetel te B-3120, Tremelo, Veldonkstraat 250 en ondernemingsnummer BE0769.769.927 Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@anepicview.be

A rtikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media of via e-mail.

2. Dienst: de diensten die wij l everen: An Epic View CommV

3. Herroepingsrecht: h et recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.

4. Ingangsdatum: d e overeenkomst gaat i n op de dag van de i nschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst.

5. Klant: D e ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

6. Overeenkomst: d e overeenkomst aangegaan tussen j ij als Klant en mezelf.

7. Producten: V an Newbie Tot Fotofreak (online cursus over l eren f otograferen)

8. Schriftelijk: d e schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

9. Websites: w ww.anepicview.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 2.1. I n deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten en producten aan j ou, de Klant, zullen l everen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, memberships, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over j ouw rechten en verplichtingen. 2.2. D eze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van j ou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk i s afgeweken. 2.3. De l aatste versie van deze algemene voorwaarden i s steeds van toepassing. Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 3.1. D e Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website, via e-mail of via sociale media. De prijzen worden uitgedrukt i n euro. De prijzen zijn steeds i nclusief BTW. 3.2. D e Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat j ij, als Klant het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, i s het geldende aanbod. 3.3. D e Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden i ndien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke l age vraagprijs. 3.4. B ij aanvaarding van het aanbod voor de l evering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).Diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant 4.1. D e Dienstverlener biedt verschillende soorten diensten en producten aan. Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden van de Dienstverlener bestaan uit het geven van advies in de breedste zin van het woord. Wanneer de Klant een online cursus of dienst aankoopt en m.a.w. het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer de online cursus voortijdig zou worden beëindigd door de Klant, zal de Klant toch tot volledige betaling moeten overgaan. 4.2. D e Dienstverlener voert de opdracht naar beste i nzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. De Klant staat zelf i n voor de uitvoering en draagt daar dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt i n onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag. 4.4. D e Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde i nformatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde i n de facebookgroep of via e-mail. De Klant staat dan ook i n voor de j uistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook i ndien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen. 4.5. W anneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant. 4.6. D e Dienstverlener i s niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt. Artikel 5 – Vergoeding 5.1. A lgemeen De prijs i s steeds afhankelijk van de gekozen opleiding of product. De prijzen staan steeds vermeld op de website van de Dienstverlener. De vermelde tarieven zijn i nclusief BTW. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten l aste van de Klant. 5.2. Facturatie en betaling 5.2.1. I ndien er geen betaling via domiciliëring i s afgesproken, zal de deelnemer het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken via het betaalportaal op de website. 5.2.2. B ij niet–betaling of wanbetaling van de f actuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande f acturen van rechtswege en zonder i ngebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en i s de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande i ngebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per j aar op het f actuurbedrag evenals een f orfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd. 5.3. D omiciliëring 5.3.1. D e maandelijkse vergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring hetzij via kredietkaart, maandelijks vooraf betaald. De eerste maandelijkse vergoeding wordt onmiddellijk betaald en hiermee geeft de klant haar goedkeuring voor de SEPA domiciliëring. Daarna zal de maandelijkse betaling gebeuren steeds één maand erna (vb. 1 oktober ingeschreven, zal de eerstvolgende betaling op 1 november van de rekening gaan). De Dienstverlener zal steeds een f actuur hiervoor uitschrijven. 5.3.2. I ndien de Klant niet tijdig betaalt, i s de Dienstverlener gerechtigd om de Dienstverlening stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen i s. De verplichting tot betalen blijft i n deze situatie onverkort bestaan. 5.3.3. B ij niet–betaling of wanbetaling binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder i ngebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en i s de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande i ngebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per j aar op het f actuurbedrag evenals een f orfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een i ntegrale schadevergoeding verschuldigd. Artikel 6 – Herroepingsrecht 6.1. D e bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die i n hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte producten te ontbinden. De Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar de Klant i s niet verplicht een reden op te geven. De bedenktijd uit het vorige l id gaat i n op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen. 6.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursus en online kant en klare l esmaterialen. De ontbinding van downloads en andere l everingen van digitale i nhoud, niet geleverd op een materiële drager, i s aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft i ngestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht 7.1. O m het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn i s verstreken. Om de herroepingstermijn na te l even moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn i s verstreken. 7.2. D e Klant moet de goederen onverwijld, doch i n i eder geval niet l ater dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar de Dienstverlener. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen i s verstreken. 7.3. D e directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 7.4. I ndien het teruggestuurde product op een of andere manier i n waarde verminderd i s, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig i s om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich i n de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en f actuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 7.5. I ndien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, i nclusief de standaard l everingskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte i s gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 7.6. D e Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; i n i eder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten i n rekening worden gebracht. Artikel 8 – Levering 8.1. V oor aankoop van digitale producten en online cursussen gelden de volgende bepalingen: De klant krijgt deze onmiddellijk na zijn/haar betaling online ter beschikking en ontvangt deze ook per e-mail op het door hem/haar aangegeven e-mailadres. De i nloggegevens worden ook na betaling bezorgd. Enkel bij een pre-order bestelling, zal de effectieve ter beschikking stellen even wat l anger duren. Dit zal altijd transparant gecommuniceerd worden. Artikel 9 – Betwistingen De klant i s verplicht om eventuele klachten over f acturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Dienstverlener. Indien van een gebrek l ater melding zou worden gemaakt van een product, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. De klant kan ook steeds kiezen om een klacht i n te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl. Artikel 10 – Gebruikersaccount voor online trainingen 10.1. O m toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online trainingen, dient de Klant op de website of het online platform een account aan te maken. De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie i n het account steeds actueel en up-to-date i s. Daarnaast zal de Klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord. 10.2. T oegang tot het gebruikersaccount i s strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en i nloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. 10.3. B ij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd i s. 10.4. W anneer de Klant zou handelen i n strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener dan i s de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd i s. Artikel 11 – Online trainingen 11.1. T oegang tot online trainingen i s persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de i nhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden. 11.2. B ij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd i s. 11.3. D e Dienstverlener heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van j uridische Dienstverlening en f otografie. Met de online trainingen wenst de Dienstverlener de Klant de nodige tools bij te brengen. 11.4. D e aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website of via een online platform. 11.5. D e Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een i nternetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen. 11.6. M.b.t. de online cursussen: Na het einde van een online training, blijft de i nhoud volgens een afgesproken tijd beschikbaar, zolang de Dienstverlener, de online training en het online platform blijven bestaan. Indien de Dienstverlener ervoor kiest de online training niet langer aan te bieden, zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. Toegang tot de speciale f acebookgroep wordt beperkt tot 10 weken. De afgesproken tijd wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd naar de Klant. 11.7. D e Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de i nhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig i s of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener. Artikel 12 – Aansprakelijkheid 12.1 Algemeen De Dienstverlener zal zich steeds i nspannen de overeenkomst naar beste i nzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een i nspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. De Dienstverlener heeft het recht om derden i n te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 12.2. Overmacht De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard i s, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk i s. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk i s, zal de overeenkomst i n onderling overleg herzien of ontbonden worden. 12.3. Relaties met derden Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en l everingen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan. 12.4. Contractuele tekortkomingen Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan u haar schriftelijk i n gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het f actuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade i s uitgesloten, waaronder enige vergoeding van i ndirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener wordt bovendien beperkt tot de aansprakelijkheid die door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. 12.5. Technische problemen website De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale i nhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. De Dienstverlener stelt alles i n het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden. 12.6. Website De Dienstverlener i s niet aansprakelijk voor schade door i nbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen i n acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. De Dienstverlener i s niet aansprakelijk voor schade door phishing, f arming of andere vormen van i nternetfraude of andere criminele activiteiten. 12.7. Eigen verantwoordelijkheid klant De Dienstverlener begeleidt de Klant en staat hem/haar bij met advies. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering door de Klant zelf. Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrecht 13.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, i nformatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige i nhoud op de website en online teaching platform, producten eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van i ntellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 13.2. D e Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals i n deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst. 13.3. H et i s de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, i nformatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of i ndirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. H et i s de Klant ook verboden om de gegeven l icentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. 13.4. P artijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. Artikel 14 – Gegevensverwerking 14.1. D oor het aanvaarden van een aanbod, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van de Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen i n combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk i s op de website. 14.2. D oor het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven i n de privacy policy. 14.3. I n het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden i n het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren. Artikel 15– Geheimhouding 15.1. P artijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting i n acht te nemen. Dit houdt i n dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar i n verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, i n het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming i s, i nzake de prijszetting, marketing, productie, f inanciering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, l ijsten of details i nzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij: ● het i nformatie betreft die publiek beschikbaar i s zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen; ● het i nformatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,; ● het i nformatie betreft die partijen verplicht i s mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege; ● een partij i nformatie dient mee te delen i n het kader van zijn/haar verdediging i n een gerechtelijke procedure of arbitrage. Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 15.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout. In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een f orfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.500 euro – onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding i s verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken. Artikel 16 – Algemeen 16.1. N iemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij 16.2. W anneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk i n strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die i n dezelfde l ijn l igt met het doel van de nietige bepaling. 16.3. D eze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i .v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze f acturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen of Leuven, tenzij dwingend recht anders bepaalt.